Menu

Algemene voorwaarden

Op alle offertes en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALV zakelijk: Algemene voorwaarden Algold dental-zakelijk

ALV consumenten: Algemene voorwaarden Algold dental-consumenten

 

 

Algold dental
Overveld 7 B
3848 BT Harderwijk

T: +31(0)341 423385
info@algold.nl
www.algold.nl

KvK 08191726
BTW nr.:NL1149.93.932.B02

NL61 ABNA 0465 4004 18
ABNANL2A
NL02 INGB 0007 5264 08
INGBNL2A